Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti New Flag s.r.o.

Stav 08/2020

 1. Platnost
  • Tyto podmínky platí jen vůči osobám, které při uzavření smlouvy jednají v rámci vykonávání své živnostenské nebo samostatné výdělečné činnosti (podnikání) i vůči právnickým osobám veřejného práva a zvláštním veřejno-právním zařízením. Pro naše veškeré, i budoucí, dodávky platí výhradně tyto podmínky. Odlišné nebo dodatečné podmínky objednavatele jsou pro nás nezávazné, i když v ojedinělých případech nebudeme oponovat, pokud tyto podmínky výslovně uznáme. V takové případě mají platnost jen pro příslušnou jedinou smlouvu. Zvláštní dohody sjednané mezi námi a objednavatelem tím zůstávají nedotčeny.

 

 1. Uzavření smlouvy
  • Naše nabídky jsou vždy nezávazné.
  • Objednávky jsou od nás přijaty až poté, co je potvrdíme. Doručení dodacího listu nebo faktury objednavateli a provedení dodávky nebo služby mají platnost potvrzení.
  • Smlouva je uzavřena s podmínkou samostatného dodávání zboží. To neplatí, pokud je nedodání zboží zaviněno z naší strany, zvláště pokud jsme neuzavřeli kongruenci. Objednavatele budeme neprodleně informovat o nedostupnosti zboží a poskytnuté proti plnění neprodleně nahradíme.
  • Nákupem souhlasíme se zařazením do emailové databáze New Flag s.r.o. po dobu 5 let od posledního nákupu, tento souhlas může být kdykoliv odvolán.
  • Osobní údaje budou zpracovávány pod dobu 5 let od posledního nákupu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Tento souhlas může být kdykoli odvolán.

 

 1. Ceny, Platební Podmínky
  • Naše ceny se řídí ceníkovou cenou platnou v den uzavření smlouvy včetně zákonné daně z obratu a rozumí se ze závodu bez nákladů na obal a expedici. Vedlejší náklady jsou vyúčtovány na základě předložených dokladů.
  • Jsme oprávněni ke zvýšení ceny, pokud se dodávka uskuteční nebo se z důvodů zaviněných objednavatelem může uskutečnit až po více než čtyřech měsících po uzavření smlouvy. Při dodávce po více než šesti týdnech po uzavření smlouvy jsme jinak oprávněni k přiměřenému zvýšení cen, jestliže se zvýší naše vlastní náklady, zvláště ceny za materiál, náklady na energie, tarifní mzdy, zákonné a tarifní sociální dávky nebo přepravní náklady a nebudou kompenzovány snížením jiných nákladů.
  • Naše pohledávky jsou splatné bez slevy v českých korunách dodáním zboží objednavateli.
  • Přijímání směnek a šeků si vyhrazujeme. Příjem se uskuteční vždy jen z důvodu platby s přihlédnutím ke všem nákladům a výdajům a bez poskytnutí záruky na včasné předložení a vznesení protestu.
  • Objednavateli přísluší nárok na kompenzaci jen v případě, že je jeho protinárok pravomocně stanoven nebo že je nesporný. Tento zákaz kompenzace neplatí pro protinárok kvůli nedostatku, který spočívá na tomtéž smluvním vztahu jako naše pohledávka. K uplatnění zadržovacího práva je objednavatel oprávněn jen tehdy, když jeho protinárok spočívá na tomtéž smluvním vztahu.

 

 1. Dodávka, převod rizik
  • Údaje o dodací lhůtě jsou nezávazné, pokud nebyl výjimečně přislíben určitý dodací termín.
  • Jsme oprávněni k částečným dodávkám - pokud je to pro objednavatele přijatelné - na které vždy vystavíme zvláštní fakturu.
  • Jestliže je sjednáno zaslání zboží, přechází riziko náhodného zničení nebo zhoršení zboží – i v případě, že uskutečníme dodávku, převezmeme náklady nebo provedeme soupis popř. uvedení do provozu - odesláním zboží, nejpozději jeho opuštěním našeho podniku nebo skladu na objednavatele. Způsob přepravy, trasa a balení budou zvoleny v případě nedostatečné písemné instrukce objednavatele zvoleny podle našeho uvážení. Zvláště v případě vývozu je objednavatel povinen poskytnout nám včas veškeré potřebné podklady a informace. Dopravní pojištění uzavíráme jen na přání a jménem objednavatele.
  • Rozeznatelné škody vzniklé při dopravě musí objednavatel přepravci neprodleně oznámit a poznamenat do nákladního listu, spedičního příkazu nebo dodacího listu a nechat přepravcem podepsat; jestliže to nebude možné, musí objednavatel vyhotovit protokol o škodě.
  • Zpozdí-li se expedice v důsledku okolností, které způsobil objednavatel, přechází riziko na objednavatele ode dne, kdy bylo zboží připraveno k odeslání. V tomto případě jsme oprávněni uskladnit zboží podle našeho uvážení na náklady a riziko objednavatele a požadovat zaplacení dohodnuté ceny.

 

 1. Výhrada vlastnického práva, zajišťovací právo
  • Vyhrazuje si právo na vlastnictví našeho zboží ("výhradní zboží") až do úplného zaplacení veškerých, i budoucích, pohledávek vyplývajících z našeho obchodního vztahu včetně všech vedlejších pohledávek. V případě běžné faktury má výhradní vlastnictví platnost zajištění dlužné pohledávky.
  • Objednavatel je oprávněn v rámci řádného obchodního styku zboží podléhající našemu výhradnímu vlastnictví prodat. Objednavatel nám již nyní postoupí veškerá práva, která mu prodejem vzniknou včetně všech vedlejších práv. Postoupení přijmeme.
  • Objednavatel nesmí dát výhradní zboží do zástavy nebo je převést do vlastnictví jiné osoby k zajištění dluhu. Přístup třetích osob k výhradnímu zboží a pohledávkám postoupeným podle bodu 5.2, zvláště konfiskace nám musí objednavatelem písemně oznámit. Objednavatel je povinen zásahy třetích osob okamžitě odmítnout s upozorněním na naše práva.
  • Příkaz k zahájení insolvenčního řízení ohledně majetku objednavatele nás opravňuje k odstoupení od smlouvy a k vyžádání okamžitého vrácení zboží.
  • Zavazujeme se, že výhradní zboží i pohledávky postoupené v souladu s bodem 5.2 uvolníme, jakmile realizovatelná hodnota zajištěných předmětů překročí 110 % zajištěné pohledávky. Uvolnění se uskuteční převedením vlastnictví, popř. zpětným postoupením.
  • Náklady za zpětné převzetí a zhodnocení výhradního zboží nese objednavatel. Náklady činí paušálně 5 % výnosu zhodnocení včetně DPH, pokud neprokážeme vyšší nebo objednavatel neprokáže nižší náklady.

 

 1. Práva z vadného plnění
  • Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  • Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
  • Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
  • V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
   • výměnu za nové zboží,
   • opravu zboží,
   • přiměřenou slevu z kupní ceny,
   • odstoupení od smlouvy.
  • Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
   • pokud má zboží podstatnou vadu,
   • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
   • při větším počtu vad zboží.
  • Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
  • U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
  • Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
  • Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  • Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
  • Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
  • Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  • Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
  • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
  • Volbu způsobu reklamace má kupující.
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Promlčení nároků plynoucích z nedostatků a nároků na náhradu
  • Promlčecí lhůta pro nároky objednavatele kvůli nedostatku činí jeden rok. To neplatí pro nároky na náhradu škod a výdajů, které se týkají tělesné újmy a škody na zdraví nebo se byly způsobeny úmyslně či hrubou nedbalostí.
  • Promlčecí lhůta pro nároky objednavatele na náhradu škod a výdajů, které nespočívají v nedostatku zboží, činí jeden rok. Nedotčeno zůstává zákonné promlčení nároků kvůli úmyslu nebo hrubé nedbalosti i újmě na těle nebo zdraví a promlčení nároků na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

 

 1. Odstoupení od smlouvy
  • Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  • Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
   • ode dne převzetí zboží,
   • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
   • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
  • Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
   • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   • o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
   • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
   • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
  • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
  • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
  • Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  • Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Místně příslušným soudem pro všechny spory vzniklé ze smluvního vztahu a v souvislosti s ním je sjednán soud v místě našeho sídla. Jsme však oprávněni vznášet žaloby i v sídle objednavatele.
  • Platí české právo.
  • Pokud by některé z těchto ustanovení bylo neúčinné nebo se neúčinným stalo, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení.

 

Provozovatel eshopu:

New Flag s.r.o.

Pobřežní 620/3

18600 Praha 8

Česká republika

IČO:04799780

DIČ: CZ04799780